ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBE BELÉPNI SZÁNDÉKOZÓ SZEMÉLYEK KORONAVÍRUS ELLENI VÉDETTSÉGÉNEK IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

Jelen tájékoztató célja az általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR[1] 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az Info tv[2] 16. §-a szerinti tájékoztatás adása a köznevelési intézményekbe belépni szándékozó személyek koronavírus elleni védettségének igazolásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

Adatkezelő képviselője: Szécsényi Marianna intézményvezető

Adatkezelő székhelye: 6758 Röszke, Fő utca 95.

Adatkezelő postai címe: 6758 Röszke, Fő utca 95.

Adatkezelő elektronikus címe: szecsenyi_marianna@roszkesuli.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szeged.adatvedelem@kk.gov.hu

 • Az adatkezelés célja

Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről kiadott 29/2021. (XI.19.) EMMI számú határozata 1. pontjában elrendeltek szerint a köznevelési intézmény területére belépni kívánó személyek koronavírus elleni védettségének ellenőrzése.

 • Az érintettek köre

Minden olyan természetes személy, aki az adatkezelő köznevelési intézmény területére be kíván lépni, kivéve az intézményben az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti foglalkoztatottakat, az intézményben nevelő-oktató munkát végző személyeket, az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, tanulókat, illetve az intézmény területén az intézmény ellenőrzési körén kívül eső esemény elhárításában az intézményvezető engedélyével részt vevő személyeket.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: az adatok kezelése az intézmény közfeladatainak ellátásához szükséges, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1.§ (4) bekezdésében, a 25.§ (5) bekezdésében, a 69.§ (1) bekezdés g) pontjában, 77.§ (1) bekezdésében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra. A kezelt különleges személyes adatokra figyelemmel az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 9. cikk g) pontja – az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges.

 • A kezelt adatok köre

Az intézmény területére belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségére vonatkozó adatok, az alábbi dokumentumok bármelyikének felmutatása alapján:

 • a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
 • a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
 • az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
 • az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

Különleges személyes adatok kezelésére kerül sor, tekintettel arra, hogy a fent felsorolt dokumentumok egészségügyi személyes adatot tartalmaznak.

 •  Az adatok forrása; az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

Az adatok forrása az érintett. Amennyiben a dokumentumok egyikének bemutatására nem kerül sor, az az intézménybe történő belépés akadályát képezi.  

 • Az adatkezelés időtartama

A védettségre vonatkozó adatok ellenőrzésére 2021. december 01. napjától a miniszteri határozat visszavonásáig kerül sor.

Az adatkezelés kizárólag az 5. pontban írt dokumentumon szereplő adatok ellenőrzéséig történik. Az okiratok bármilyen módon történő másolására, az azon szereplő adatok bármilyen formában történő rögzítésére, tárolására nem kerül sor.

 • Az adatokhoz hozzáférő személyek

Az intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy, a védettséget igazoló dokumentumot ellenőrzi.

 • Adattovábbítás; személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az adatok továbbítására nem kerül sor.

 1. Technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról. A dokumentumokat megismerő személy az abban foglalt adatokat bizalmasan kezeli, mivel az adatok rögzítésére, tárolására nem kerül sor, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen külön intézkedések meghozatala nem szükséges.

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az adatkezelés során nem kerül sor sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra. Adattovábbításra harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem kerül sor.

 1. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról

Tájékoztatáshoz való jog:

Az adatkezelés megkezdése előtt Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz. Tájékoztatási kötelezettségünket a jelen adatkezelési tájékoztató által teljesítjük.

Hozzáféréshez való jog:

Tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben igen, jogosult megismerni az Ön vonatkozásában az adatkezelő által kezelt adatokat és az adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:

Ön kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Korlátozáshoz való jog:

A GDPR 18. cikk (1) bekezdésébe meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását, melynek során az adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet nem végez.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére megszüntessük személyes adatai kezelését és indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és megszünteti az adatok további kezelését, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Az érintetti jogok biztosítása

Jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, panaszát az intézmény vezetőjéhez nyújthatja be a jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein, vagy a fenntartó Szegedi Tankerületi Központ felé, az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Postai úton: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

e-mailen: szeged.adatvedelem@kk.gov.hu

A kérelmet annak beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül elbíráljuk, és arról írásban, illetve ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük.

Amennyiben kérelmét, panaszát megítélése szerint nem orvosoltuk megfelelően, lehetősége van arra, hogy bírósághoz forduljon. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panaszt nyújthat be továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


[1] az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

[2] az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.